Automatizované systémy riadenia výroby

Automatizované systémy riadenia výrobných procesov sú určené pre zabezpečenie funkcionality na úrovni managementu výroby, kontroly a vyhodnocovania technologického procesu.

Cieľom týchto systémov je automatizácia výrobných a administratívnych činností v súlade s požiadavkami výroby.

Hlavnými funkciami automatizovaných systémov riadenia výroby sú evidencia údajov z výrobného procesu pozdĺž celého materiálového toku, sledovanie kvality výroby a plánovanie výroby.

Automatizovaný systém riadenia výroby

Automatizovaný systém riadenia výroby pre US Steel Košice

Jedným z našich významných projektov je účasť na vývoji automatizovaného systému riadenia výroby pre divízne závody Oceliareň, Teplá valcovňa a Studená valcovňa spoločnosti U. S. Steel Košice. V súčasnosti zabezpečujeme jeho prevádzku a rozširovanie. Systém riadenia výroby je vyvinutý na mieru, je integrovaný s okolitými existujúcimi systémami (ASRTP, ERP...), je rozširovaný o nové linky a agregáty a prispôsobovaný novým požiadavkám zákazníka.

Systém bol budovaný postupne s rozdelením na podsystémy. Každý z podsystémov zahŕňa skupinu funkcií, ktoré podporujú automatizované resp. automatické spracovanie činností súvisiacich s managementom výroby na jednotlivých divíznych závodoch.

V súčasnosti systém pokrýva oblasti výroby ako je operatívne plánovanie výroby a bilancie, príprava výroby, evidencia výroby, sledovanie materiálového toku, agregátov a výrobných skladov, úprava a doprava vyrobených jedincov, sledovanie prestojov výroby, ekonomických ukazovateľov výroby.

Nad systémom je vybudovaná podporná funkčnosť ako sú výrobné výkazy, vnútorná kontrola vybraných údajov, štatistické hodnotenia a spracovanie informácií dôležitých pre kvalitu výroby a výrobných časov z hľadiska ekonomických nákladov na výrobu.