Informačné systémy pre podporu rozhodovania v podniku

V podnikoch sú často prevádzkované operatívne systémy zabezpečujúce ich každodenný chod.

Pre taktické a strategické rozhodovanie v podnikoch sa vytvárajú systémy pre podporu rozhodovania, ktoré využívajú údaje z týchto operatívnych systémov.

Vybrané údaje sa uchovávajú, transformujú na informácie a poskytujú sa manažérom.

Úlohou takýchto systémov pre podporu rozhodovania je poskytovať kvalitnejšie, úplnejšie a pravdivé informácie ako podklad pre kvalitné rozhodnutia, ktorých výsledkom sú priame a nepriame finančné prínosy.

Systémy pre podporu rozhodovania

Systém pre podporu rozhodovania pre US Steel Košice

Naša spoločnosť sa podieľala na vybudovaní a implementovaní systému pre podporu rozhodovania v hutníckom prostredí v spoločnosti US Steel Košice. Jadrom systému je dátový sklad doplnený množinou funkcií pre transformáciu dát na informácie a ich poskytnutie v rámci informačnej infraštruktúry podniku.

Systém bol vytváraný podľa predmetných oblastí výroby v zmysle materiálového toku, kde základom každej predmetnej oblasti bola nezávislá dátová podmnožina – datamart obsahujúca tabuľky faktov a tabuľky dimenzií.

Vybudovaný systém pre podporu rozhodovania pomohol zlepšiť riadenie kvality cez rôzne rozšírené štatistiky nad údajmi vytvorením množstva prehľadov, OLAP aplikácií a pohľadov a dataminingom. K dátam je umožnený prístup cez ODBC.