Automatizovaná úpravňa vody

Úpravňa vody je moderný komplex, ktorý využíva špičkové technológie na automatizáciu a vzdialené monitorovanie celého procesu dodávky surovej vody z vodných zdrojov až po plnenie jednotlivých vodojemov. Zabezpečuje energetickú efektívnosť a technickú optimálnosť úpravy pitnej vody s dôrazom na úsporu zdrojov a ochranu životného prostredia.

Efektívne riadené procesy zaručujú, že vodné zdroje sú zapájané do úpravne vody s ohľadom na ich nákladovú efektívnosť, pričom sa preferujú tie najefektívnejšie.

Súčasťou našej inovácie je telemetrický prenos údajov, ktorý umožňuje sledovať, riadiť a prispôsobiť technológiu na diaľku. Operátori na dispečingu majú možnosť vzdialeného náhľadu, ovládania a parametrizácie úpravne vody.

Vodné hospodárstvo - úpravňa vody
Vodné hospodárstvo - úpravňa vody

Komplex úpravne vody

Komplex úpravne vody zahŕňa riadenie štyroch funkčných celkov:

V rámci čerpacej stanice surovej vody riadiaci systém zabezpečuje akumuláciu a dodávku surovej vody z vodného toku do úpravne vody vrátane kontinuálneho monitorovania zákalu surovej vody.

V akumulačnej nádrži systém zbiera a monitoruje upravenú vodu, s dôrazom na efektívne pridelenie vody jednotlivým vodojemom podľa ich priority a sledovanie týchto priorít. Riadi aj spínanie ostatných prítokov do akumulačnej nádrže s ohľadom na ich nákladovú efektívnosť.

Riadenie čerpacia stanica pre vodojemy zabezpečuje doplňovanie vody z akumulačnej nádrže do jednotlivých vodojemov, umožňuje sledovanie požiadaviek vodojemov a reaguje aj v prípade strát komunikácie alebo problémov so zálohovaním čerpadiel.

Druhá čerpacia stanica plní úlohy podobné tým predchádzajúcim, čo zabezpečuje redundanciu a spoľahlivosť nášho riadiaceho systému.

Spoločnosť zrealizovala projekt automatizácie existujúcej úpravne vody v Bardejove.