Informačné systémy pre samosprávy

Informačné systémy pre samosprávy podporujú transparentnosť, efektívnosť a zapojenie občanov do verejných rozhodovacích procesov. Majú veľmi dôležitú úlohu pri modernizácii samosprávy a vo zvyšovaní efektívnosti verejnej správy. Samosprávy vďaka nim môžu digitalizovať a automatizovať rôzne administratívne a správne procesy a zapájať verejnosť do rozhodovania, čo prispieva k transparentnosti a participácii občanov na verejnej správe.

Aplikácia Digitálne zastupiteľstvo je webová aplikácia pre samosprávne kraje, ktorá bola vyvinutá pre potreby Úradu a zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja a nasadená ako prvá na Slovensku. Zabezpečuje efektívnu správu dokumentov na jednom centrálnom mieste.

Aplikácia Online rokovanie komisií je webová aplikácia pre samosprávu určená pre prípravu a realizáciu rokovania príslušnej komisie bez nutnosti osobného stretnutia. Tento informačný systém umožňuje online hlasovanie.

Aplikácia eDemokracia sa zaoberá problematikou spracovania uvedených pripomienok a žiadostí a evidencie výsledkov k nim. Poskytuje zníženie prácnosti a zvýšenie efektivity procesov samosprávy súvisiacich so spracovaním agendy pripomienkovacieho procesu zo strany občana.

Aplikácia digitalizácie procesov pre samosprávu a štátnu správu - bola vyvinuté na zvýšenie efektivity procesov VÚC súvisiacich so spracovaním agendy sociálneho a zdravotného odboru.