Prevádzkovateľom webovej stránky icos.sk je:

ICOS, a.s. 
Južná trieda 46
Košice 040 01

IČO: 00 696 951

Prezeraním internetovej stránky spoločnosti ICOS, a.s. Košice (ďalej len "ICOS") súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami:

Táto stránka bola vyvinutá pre potreby spoločnosti ICOS. Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. ICOS zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje a ktoré nie sú jej vlastníctvom.

ICOS si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry tejto stránky a na zmenu týchto všeobecných podmienok.

Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve a ďalším súvisiacim ustanoveniam a sú vlastníctvom spoločnosti ICOS alebo tretích strán zmluvne viazaných so spoločnosťou ICOS. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom spoločnosti ICOS.

Všetky osobné údaje získava ICOS od užívateľov stránky s ich súhlasom, používa ich iba na ten účel, za ktorým ich získala a jedná s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.