Informačný systém eDemokracia pre samosprávu

Systém eDemokracia sa zaoberá problematikou spracovania žiadostí a pripomienok a evidencie výsledkov k nim.

Je integrovaný na spisový systém samosprávneho kraja.

V systéme eDemokracia je možné generovať potrebné výstupy o akceptovaní resp. neakceptovaní pripomienok.

eDemokracia

Výhody aplikácie eDemokracia pre samosprávu

 • Aplikácia poskytuje zníženie prácnosti a zvýšenie efektivity procesov VÚC súvisiacich so spracovaním agendy pripomienkovacieho procesu zo strany občana.
 • Agenda je na jednom mieste, v jednom systéme sú riešené pripomienky a ich vybavenie rôznych odborov a oblastí.
 • Aplikácia je integrovaná na registratúrny systém, čo umožňuje automatický tok dát a tým elimináciu chybovosti z prepisovania dát z/do jednotlivých systémov.
 • Informačné systémy vyhovujú bezpečnostným štandardom pre používanie systémov v štátnej správe a samospráve.

 

eDemokracia a jeho základná funkcionalita

V rámci poskytovania eGovernment služieb na VÚC slúži tento informačný systém pre podporu interných procesov a správu údajov súvisiacich s poskytovanými službami:

 • Pripomienkovanie návrhu rozpočtu a záverečného účtu VÚC
 • Vybavovanie sťažností a podnetov
 • Pripomienkovanie návrhu územného plánu regiónu
 • Pripomienkovanie návrhov nariadení
 • Vybavovanie petícií
 • Pripomienkovanie návrhu koncepcie rozvoja sociálnych služieb
 • Elektronické objednávanie sa na stretnutie so zástupcom VÚC