Informačné systémy riadenia výroby a podpory rozhodovania

Tieto informačné systémy zohrávajú dôležitú úlohu v podnikoch v oblasti výroby a riadenia procesov. Spolupracujú a vzájomne sa dopĺňajú, pričom každý z nich má svoje špecifické úlohy pri riadení, monitorovaní a optimalizácii výroby a procesov v podnikoch. Ich integrácia umožňuje podnikom dosiahnuť lepšiu správu a riadenie výrobných procesov, zlepšenie kvality, efektívnosť a bezpečnosť, čo v konečnom dôsledku prispieva k zvýšeniu ich konkurencieschopnosti a úspechu na trhu.

Automatizované systémy riadenia výrobných procesov sú určené pre zabezpečenie funkcionality na úrovni managementu výroby, kontroly a vyhodnocovania technologického procesu. Ich hlavnými funkciami sú evidencia údajov z výrobného procesu pozdĺž celého materiálového toku, sledovanie kvality výroby a plánovanie výroby.

Informačné systémy pre podporu rozhodovania v podniku zbierajú údaje z operatívnych systémov, uchovávajú ich, transformujú na informácie a poskytujú sa manažérom. Ich hlavnou úlohou je poskytovať kvalitnejšie, úplnejšie a pravdivé informácie ako podklad pre kvalitné rozhodnutia.

Systémy SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) zabezpečujú zber, spracovanie, prenos a zobrazovanie dát zo sledovaných zariadení pre technologické procesy, umožňujú zabezpečiť kontrolu výrobných parametrov a poskytujú prostredie na riadenie výrobných procesov.

Systém MES Energetika je webová aplikácia určená pre sledovanie výroby, spotreby a plánovania spotreby energetických médií. Spája podnikové informačné systémy a systémy pre automatizáciu výroby.