Digitalizácia procesov v oblasti poskytovania sociálnych, zdravotníckych a lekárenských služieb

Samostatné aplikácie pre samosprávne kraje slúžiace na podporu procesov, integráciu a správu údajov súvisiacich s problematikou v oblasti sociálnych, zdravotníckych a lekárenských služieb.

Toto riešenie digitalizácie procesov pre samosprávu a štátnu správu bolo vyvinuté na zvýšenie efektivity procesov VÚC súvisiacich so spracovaním agendy sociálneho a zdravotného odboru.

Informačné systémy sú integrované na registratúrny systém samosprávy, čo umožňuje automatický tok dát z elektronického podania alebo z podania cez podateľňu a ich spracovanie v registri. Tým sa eliminuje chybovosť pri prepisovaní dát z/do jednotlivých systémov.

V rámci poskytovania eGovernment služieb na VÚC slúžia tieto aplikácie pre podporu interných procesov a správu údajov súvisiacich s poskytovanými službami. Patria do skupiny back-office aplikácií – aplikácií Operatívneho dátového úložiska (ODÚ) a vyhovujú bezpečnostným štandardom pre používanie informačných systémov v štátnej správe a samospráve.

Digitalizácia procesov v oblasti poskytovania sociálnych, zdravotníckych a lekárenských služieb

Register poskytovateľov sociálnych služieb

Samotný register sa skladá z troch základných modulov a funkcionalít rozdelených na dve oblasti - interné, pre samosprávu a externé, určené pre užívateľov:

 • Modul Register poskytovateľov sociálnych služieb
 • Modul Správa registra žiadateľov o sociálne služby
 • Finančný modul Registra poskytovateľov sociálnych služieb

Modul Register poskytovateľov sociálnych služieb zahŕňa funkcionalitu ako je:

 • Evidencia poskytovateľov sociálnych služieb
 • Spracovanie žiadostí o:
  • Zápis poskytovateľa do registra
  • Zmenu poskytovateľa v registri
  • Výmaz poskytovateľa z registra
  • Výpis z registra poskytovateľov
 • Rôzne prehľady a podporná funkcionalita registra napr.
  • Generovanie výpisov z registra poskytovateľov sociálnych služieb
  • Generovanie oznámení o zápise do registra
  • História poskytovateľa

Modul Správa registra žiadateľov zahŕňa funkcionalitu ako je:

 • Evidencia žiadateľov o sociálnu službu
 • Spracovávanie žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, žiadostí o zabezpečenie sociálnej služby a žiadostí o preposúdenie odkázanosti na sociálnu službu
 • Administrácia a podporná funkcionalita registra žiadateľov napr.
  • Automatické vygenerovanie žiadosti o zabezpečenie
  • Umiestnenie žiadateľa do zariadenia SS
  • Zaslanie emailu zariadeniu – oznámenie o umiestnení klienta
  • Štatistiky spracovania žiadostí
  • Zoznamy a prehľady žiadostí

Finančný modul Registra poskytovateľov sociálnych služieb

Finančný modul Registra poskytovateľov sociálnych služieb slúži na evidenciu údajov z procesov prebiehajúcimi medzi VÚC a poskytovateľmi sociálnych služieb a týkajúcich sa finančných údajov.

Pozostáva z dvoch častí:

 • Interná časť – slúži pre používateľov sociálneho odboru VÚC
 • Externá časť – slúži pre používateľov na strane poskytovateľov

Modul je integrovaný na modul Register poskytovateľov sociálnych služieb a na modul Správa registra žiadateľov o sociálne služby.

Medzi základnú funkcionalitu Finančného modulu registra poskytovateľov sociálnych služieb patrí:

 • Evidencia údajov z uzatvorených zmlúv medzi VÚC a jednotlivými poskytovateľmi sociálnych služieb
 • Generovanie pravidelných príspevkov vo forme mesačného finančného reportu
 • Generovanie mesačných evidencií so zoznamom aktuálneho obsadenia v zariadení sociálnych služieb
 • Schvaľovanie mesačných evidencií zasielaných poskytovateľmi sociálnych služieb
 • Generovanie sumárnych výkazov v každom štvťroku s celkovým vyúčtovaním finančných prostriedkov
 • Hlásenie voľných miest pri každej zmene obsadenosti v zariadení sociálnych služieb

Register zdravotníckych zariadení

Komplexné riešenie evidencie, spracovania a administratívnej správy zdravotníckych zariadení v kompetencii VÚC. Zameriava sa hlavne na:

 • Zdravotnícke zariadenia, ústavné zdravotnícke zariadenia prevádzkované tak právnickými ako aj fyzickými osobami.
 • Spracovanie a schvaľovanie prevádzky a žiadostí s ňou súvisiacimi (ordinačné hodiny, zmena údajov, dočasné pozastavenie a pod.)

Register lekárenských zariadení

Systém sa zaoberá problematikou vydania a správy povolení na činnosť verejnej lekárne, pobočky verejnej lekárne a výdajní zdravotníckych pomôcok. Zameriava sa hlavne na evidenciu a spracovanie žiadostí ako sú:

 • Žiadosti o vydanie a zmenu povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti.
 • Žiadosti o pozastavenie alebo zrušenie činnosti.
 • Žiadosti o schválenie prevádzkového času lekární.