Informačný systém Digitálne zastupiteľstvo pre samosprávu

Aplikácia Digitálne zastupiteľstvo je webová aplikácia pre samosprávne kraje zabezpečujúca efektívnu správu dokumentov na jednom centrálnom mieste. Bola vyvinutá pre potreby Úradu a zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja a nasadená ako prvá na Slovensku.

Táto aplikácia prešla potom v priebehu doby vývojom a v súčasnosti využíva najnovšie technológie s ohľadom na rýchlosť, prístupnosť a bezpečnosť.

Aplikácia získala mnohé renomované ocenenia, medzi inými:

 • Microsoft Industry Awards – najlepšie riešenie pre samosprávu
 • Cena ITAPA - Zlepšovanie procesov – Digitálne zastupiteľstvo

Responzívny dizajn aplikácie umožňuje jej používanie nielen na klasických stolových počítačoch a notebookoch, ale aj na mobilných zariadeniach ako sú mobilné telefóny alebo tablety.

Informačný systém Digitálne zastupiteľstvo pre samosprávu

Výhody aplikácie Digitálne zastupiteľstvo pre samosprávu

Aplikácia Digitálne zastupiteľstvo zabezpečuje správu dokumentov na jednom centrálnom mieste.

Prístup jednotlivých používateľov k týmto dokumentom počas ich životného cyklu je riadený podľa vopred definovaných prístupových práv.

Schvaľovací proces predkladaných materiálov je plne automatizovaný.

Všetky podporné procesy súvisiace s prípravou zasadnutia zastupiteľstva a samotného zasadnutia zastupiteľstva sú plne automatizované a práca pristupujúcich používateľov je zjednodušená a zefektívnená.

Aplikácia vyhovuje bezpečnostným štandardom pre používanie systémov v štátnej správe a samospráve.

Základná funkcionalita aplikácie Digitálne zastupiteľstvo

 • Centrálne úložisko pripravovaných materiálov
 • Evidencia volebných období a zasadnutí zastupiteľstiev (termín, miesto konania)
 • Príprava štruktúrovaného programu zasadnutia
 • Tvorba a distribúcia elektronických pozvánok na zasadnutie
 • Podpora prípravy a interného toku schvaľovania materiálov (preddefinované šablóny, predkladanie materiálov komisiám a mestskej rade)
 • Sprístupnenie pripravovaných a prerokovaných materiálov poslancom a občanom
 • Podpora práce komisií (pozvánky, program, stanoviská komisií, zápisnice)
 • Evidencia interpelácií
 • Archív priebehu zasadnutí a výsledkov
 • Možnosť integrácie s hlasovacím zariadením
 • Evidencia výsledkov hlasovaní a ich štatistické prehľady
 • Evidencia dochádzky poslancov a jej vyhodnocovanie
 • Automatizované publikovanie materiálov na webe
 • Register uznesení a VZN, kontrola ich plnenia
 • Virtuálna kancelária poslancov, komunikačná brána medzi poslancom a voličom